Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
21/07/2011

  Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, №102-03-18, внесен от Министерски съвет на 12.07.2011 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21. 07. 2011 г. бе обсъден проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 102-03-18, внесен от Министерски съвет на 12.07.2011 г.
  На заседанието присъстваха г-н Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Димитър Савов – директор на Дирекция „Национална транспортна политика” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Джоана Димитрова – финансов директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, г-н Велик Занчев – директор на Дирекция „Корпоративни дейности” в Холдинг „Български държавни железници” ЕАД и представители на Министерството на финансите.
  Проектът за решение беше представен от г-н Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Приемането на Решението за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България.
  Предвижда се програмата за реформи в железопътния сектор да бъде подкрепена от Световната банка посредством три програмни заема по 80 млн. евро всеки (общо 240 млн. евро за периода 2011 – 2013 г.) за политиката за развитие на сектора.
  Целта на първият транш от заема, в размер на 80 млн. евро е посрещането на потребностите от парични потоци на дружеството. Помощта е необходима за погасяване на просрочени задължения към доставчици, погасяване на заеми, погасяване на просрочени задължения към Национална компания „Железопътна инфраструктура” и ремонт на подвижен железопътен състав (локомотиви и вагони).
  Инструментът, чрез който ще се реализира финансовото подпомагане от страна на Световната банка, е държавен заем за структурно финансиране. При изпълнението на съгласувани с кредитора мерки и политики в железопътния сектор от страна на правителството Банката ще отпусне договореното финансиране на централния бюджет.
  В хода на дискусията бе обърнато внимание, че с Решение № 88/11.02.2011 г. Министерския съвет представи на Народното събрание проект на закон за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг БДЖ” ЕАД. С него на дружеството, чрез Българската банка за развитие, се осигурява заем въз основа на целево предоставени от централния бюджет възстановими средства в размер до 140 млн. лв. Законът беше одобрен от Народното събрание и влезе в сила на 26 април 2011 г.
  От страна на вносителите бе обяснено, че отпускането на заема е съпроводено с нотифицирането на План за преструктуриране на дружеството. В него са отразени тенденциите за развитие на товарните и пътническите превози, както и показателите за численост на персонала и достигането на 60 % на производителността на едно заето лице на базата на достигнатата в средноевропейските страни.

  След проведената дискусия, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „ЗА” предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, №102-03-18, внесен от Министерски съвет на 12.07.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И
  СЪОБЩЕНИЯ:


  ИВАН ВЪЛКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума